1.
ปิ่นทองพันธ์ อ. การเปรียบเทียบการทดสอบภาวะสารูปสนิทดีสำหรับการแจกแจงแบบปกติ. AJPU [Internet]. 2016 Apr. 22 [cited 2024 May 26];6(1):240-9. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54607