1.
น้าเจริญ ท. การวิเคราะห์การจำแนกข้อมูลที่ไม่สมดุลในแต่ละกลุ่มกรณีศึกษาการจำแนกกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน. AJPU [Internet]. 2016 Apr. 22 [cited 2024 May 30];6(1):250-61. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54610