1.
ลิบลับ ไ. การใช้กลวิธีผังมโนทัศน์ในการสอนการอ่านภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษา ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย. AJPU [Internet]. 2016 Apr. 22 [cited 2024 May 20];6(1):262-70. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54613