1.
ดีละม้าย ส. ประสิทธิผลของนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี. AJPU [Internet]. 2016 Apr. 22 [cited 2024 May 30];6(1):58-6. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54621