1.
ทองมี จ. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย. AJPU [Internet]. 2016 Apr. 22 [cited 2024 May 30];6(1):280-5. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54650