1.
วงศ์ทวีรัตน์ ป. นโยบายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกิจการการบริการจัดงาน. AJPU [Internet]. 2016 Jul. 21 [cited 2024 May 30];6(2):187-99. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54728