1.
ธูปกระจ่าง ต. ยุทธศาสตร์ภาครัฐในการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย. AJPU [Internet]. 2016 Apr. 22 [cited 2024 May 30];6(1):78-96. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54812