1.
ดีละม้าย ศ. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญาของสถาบันอาชีวศึกษาจากการกระทําผิดกฎหมายของนักศึกษาในสถาบันต่อนักศึกษาต่างสถาบันและต่อบุคคลภายนอก. AJPU [Internet]. 2016 Apr. 22 [cited 2024 May 21];6(1):108-23. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54815