1.
แสงอาวุธ พ. รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. AJPU [Internet]. 2016 Jul. 21 [cited 2024 May 30];6(2):266-82. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54931