1.
หิรัญคำ ธ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. AJPU [Internet]. 2016 Jul. 21 [cited 2024 May 25];6(2):314-22. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54939