1.
สุวรรณเนตร ส. การคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์. AJPU [Internet]. 2016 Jul. 21 [cited 2024 May 22];6(2):342-9. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54943