1.
อ่อนปรีดา ร. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม. AJPU [Internet]. 2016 Apr. 22 [cited 2024 May 21];6(1):135-4. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/55158