1.
ณ นคร น. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน. AJPU [Internet]. 2016 Apr. 22 [cited 2024 May 21];6(1):160-8. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/55356