1.
เศรษฐโชติสมบัติ ณ. ความคล่องตัวโซ่อุปทานและความหยุ่นตัวโซ่อุปทาน: การนำไปใช้สำหรับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย. AJPU [Internet]. 2017 Jul. 26 [cited 2024 May 29];8(1):116-27. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63461