1.
จันทวรรณ น. ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง. AJPU [Internet]. 2017 Apr. 12 [cited 2024 May 29];7(1):103-1. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63497