1.
ศิริสม ม. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทย Legal Measures concerning Migrant Workers Nationality of Myanmar, Cambodia and Laos enterThailand for working. AJPU [Internet]. 2017 Apr. 19 [cited 2024 May 21];7(2):78-90. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63796