1.
ไชยพันธ์พงษ์ ส. การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 9 [cited 2024 May 21];8(2):161-9. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63800