1.
ณ นคร จ. มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช 2551 Measures of controlling alcohol advertisements in accordance with the alcohol control Act B.E. 2551. AJPU [Internet]. 2017 Apr. 19 [cited 2024 May 22];7(2):39-48. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63802