1.
พลเสน ค. การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี. AJPU [Internet]. 2017 Jul. 26 [cited 2024 May 30];8(2):170-5. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64111