1.
ทองมา ธ. การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสำนักงาน. AJPU [Internet]. 2017 Jul. 26 [cited 2024 May 25];8(1):128-50. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64397