1.
ทวีวัฒน์ จ. การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี A STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR AT CONVENIENCE STORES IN WARINCHAMRAB DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE. AJPU [Internet]. 2017 Apr. 12 [cited 2024 May 30];7(1):54-63. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65456