1.
วงศ์ณาศรี ป. รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเทวธรรมในการอนุรักษ์ป่าภาคใต้ตอนบน The Model of Consciousness Development for Personnel in Provincial Administrative Organiz ation with Dewathamma for Forest Conservation in. AJPU [Internet]. 2017 Apr. 12 [cited 2024 May 23];7(1):44-53. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65457