1.
พุทธา ส. การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี A Curriculum Assessment in Master Of Education Program in Educational Administration, Education Faculty Bangkokthonburi University. AJPU [Internet]. 2017 Apr. 12 [cited 2024 May 27];7(1):74-8. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65507