1.
บุญธรรม อ. เพลงเดี่ยวนกขมิ้นสามชั้น ทางฆ้องมอญ 6 ลูก ทางครูสมชาย ดุริยประณีต กรณีศึกษาครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 8 [cited 2024 May 30];8(1):220-31. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66538