1.
เนียมคำ ส. รำตรวจพลวิรุญจำบัง. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 8 [cited 2024 May 30];8(1):253-64. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66637