1.
ภู่เพ็ชร์ ว. เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพนทางครูสมาน ทองสุโชติ กรณีศึกษา: ดร.ดุษฏี มีป้อม. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 8 [cited 2024 May 25];8(1):288-9. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66744