1.
ป้อมสุวรรณ์ ป. การศึกษาเชิงวิเคราะห์สารัตถธรรมที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 8 [cited 2024 May 29];8(1):338-46. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/67523