1.
ผดุงสุทธิ์ ส. ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก 3 ชั้น ทางครูกล้ำ ณ บางช้าง กรณีศึกษา ครูชาตรี อบนวล. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 8 [cited 2024 May 21];8(1):306-20. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/67532