1.
ตัณฑัยย์ บ. การตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 9 [cited 2024 May 30];8(2):15-22. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/68799