1.
เทพผา ส. แนวทางแก้ไขการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548. AJPU [Internet]. 2017 Jul. 26 [cited 2024 May 25];8(2):1-14. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69123