1.
สังขผล เ, ใจเย็น ส, วิชัยดิษฐ พ. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 9 [cited 2024 May 30];8(2):55-6. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69124