1.
จั่นจุ้ย น. การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 8 [cited 2024 May 20];8(1):159-68. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69660