1.
สิทธิชัย วรธ. แนวคิดและวิธีการประพันธ์ทางเดี่ยวปี่ใน เพลงแขกมอญ 3 ชั้น ของครูปี๊บ คงลายทอง. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 8 [cited 2024 May 30];8(2):204-16. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/70867