1.
ตันติวุุฒิไกร ส. แนวทางส่งเสริมการจัดจำหน่ายเครื่องยนต์มือสองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเขตพระนครศรีอยุธยา. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 8 [cited 2024 May 29];8(2):134-43. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/76499