1.
ฤกษ์สมโภชน์ ส. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 9 [cited 2024 May 26];8(2):196-203. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/77364