1.
ศรีเกรียงทอง ณ, จันทึก ธ, ศิริวงศ์ พ. การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการแบบเรียลไทม์ของบุคลากรในสายงานให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง. AJPU [Internet]. 2017 Jul. 26 [cited 2024 May 31];8(1):84-105. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/88901