1.
เจนเขว้า เ, วงษ์อินทร์ ท. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4. AJPU [Internet]. 2017 Jul. 26 [cited 2024 May 21];8(1):200-9. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93920