1.
ไชยพันธ์พงษ์ ส, เจนเขว้า เ. การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา. AJPU [Internet]. 2017 Jul. 26 [cited 2024 May 26];8(1):191-9. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93922