1.
เพชรสุทธิ อ. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 8 [cited 2024 May 20];8(2):66-80. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95598