1.
ผลสะอาด ธ. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและการจัดการกำลังสำรอง. AJPU [Internet]. 2017 Aug. 9 [cited 2024 May 29];8(2):44-5. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95616