1.
จิตนุพงศ์ ว. ความมั่นคงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา. AJPU [Internet]. 2017 Sep. 1 [cited 2024 May 22];8(2):280-7. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/97959