1.     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก
 2.     ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์
 3.     ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์            
 4.     ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
 5.     ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี   
 6.     ศาสตราจารย์เอกชาติ จันทร์อุไร
 7.     ศาสตราจารย์พรรัตน์  ดำรุง     
 8.     รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภู่งามดี           
 9.     รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ     
 10.     รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
 11.     รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
 12.     รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ
 13.     รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
 14.     รองศาสตราจารย์ ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง  
 15.     รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  สุดสังข์                  
 16.     รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม วัฒนกิจ
 17.     ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี
 18.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ  จรัญยานนท
 19.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราวรรณ แสงเพ็ชร์  
 20.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ เสนไสย
 21.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ
 22.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม
 23.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริดา มโนพิบูลย์
 24.     อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก