• รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล
  • รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  พันธ์เทียน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์