[1]
สรไกรกิติกูล ม. และ เปลี่ยนไพโรจน์ ภ. 2019. มุมมองและการปรับตัวของพนักงานในยุคดิจิตอลแบงก์กิ้ง. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 8, 1 (มิ.ย. 2019), 62–80.