[1]
ศรีสุวรรณ ส. และ เดชมิตร บ. 2019. แนวทางการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ให้มีเสน่ห์ แตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์ เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 8, 1 (มิ.ย. 2019), 1–13.