[1]
พันธุ์ชนะ ล. และ บัญชาพัฒนศักดา ช. 2019. นวัตวิถีดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปในภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 8, 2 (ธ.ค. 2019), 70–88.