[1]
วัฒนะ ศ., ศรีชุมพวง เ., พันธ์พงศ์ เ., ล่านุ้ย ส., ชัยเพชร อ. และ เดชนครินทร์ ส. 2019. การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้ประกอบการขายเครื่องสำอางในจังหวัดสงขลา. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 8, 2 (ธ.ค. 2019), 30–51.