[1]
ใจทิพย์ โ. และ เชียรวัฒนสุข ก. 2018. ศักยภาพของผู้นำองค์กรธุรกิจในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 7, 1 (มิ.ย. 2018), 1–14.