[1]
ประนิสอน อ., แสดงหาญ พ. และ อิงอาจ อ. 2017. ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานเพื่อสร้างองค์กรสุขภาวะกับความสุขในการทำงานระดับองค์กรตามความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรมภาคตะวันออก. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 6, 1 (มิ.ย. 2017), 16–37.