[1]
เชียรวัฒนสุข ก. และ เข็มเจริญ ส. 2017. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 6, 1 (มิ.ย. 2017), 38–50.